1. Adatvédelmi jogszabály célja

Az alábbi adatvédelmi szabályzat azért jött létre, hogy biztosítsa az adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését, különös tekintettel  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

 

2. Adatkezelő személy

A trigrand.hu weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:

 • Név: Trigrand Informatikai Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-880282
 • Adószám: 13927297-2-43
 • Közösségi adószám: HU13927297
 • Székhely: 1188Budapest, Jáde utca 7/A/1.
 • Webcím: www.trigrand.hu
 • E-mail: info@trigrand.hu

 

3. Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban

 • adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
 • személyes adat:Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami egy természetes személyes (érintett) kapcsolatba hozható, vagy bármilyen vonatkoztatás levonható az adatokból az érintettre vonatkozóan.
 • hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 • tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő:az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóva

 

4. Adatkezelési alapelvek

trigrand.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen a felhasználó hozzájárult és megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az üzemeltető kizárólag meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatokat csak a szükséges ideig őrizzük.

Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben történik. Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon lévő kapcsolati űrlapokon (kapcsolat) keresztül az üzemeltető fel tudja venni az érdeklődőkkel a kapcsolatot, és így a szolgáltatását tudja értékesíteni.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja az üzemeltető felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználását megtiltsa.

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről, vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltető köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több mint 15 nap.

Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A weboldal külső (nem az üzemeltető által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az üzemeltető minden felelősségét kizárja.

 

5. Adatkezelések a weboldalon

5.1 A weboldal látogatóinak adatai

A trigrand.hu weboldalának egyes részei ún. ‘cookie’-kat helyezhetnek el a látogatók számítógépein. Ezek – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. A TriGrand Kft. nem gyűjt be személyes adatokat az egyes látogatókról, és az információ kizárólag együttes formában jelenik meg. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldal fejlesztése, valamint a visszatérő látogatók elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz.

A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve ha akarja meg is tilthatja alkalmazásukat. (Általában a böngészők adatvédelmi beállításai alatti szabályozhatók.)

5.2 Ajánlatkérés

 • Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor az e-mailt küld a trigrand.hu weboldalon keresztül. A látogató addig nem is tud e-mailt küldeni, amíg hozzá nem járul, hogy adatait az üzemeltető kezelhesse.
 • Kezelt adatok köre:Teljes név, email cím
 • Adatkezelés célja: A beérkezett megkeresések összegyűjtése és a megadott adatok alapján ajánlattétel, az aktuális szolgáltatásvégrehajtására. Későbbiekben pedig az érdeklődővel történő kapcsolattartás.
 • Adatok kezelésének ideje:  Az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlatkérés időszaka, illetve a tényleges megrendelés teljesítéséig kezeli. Tehát a bejövő ajánlatkéréstől számítva maximum 30 napig. Ez abban az esetben módosulhat, ha a felhasználó kéri, az adatainak a törlését vagy vissza nem vonja a hozzájárulását.

5.3 Kapcsolat

 • Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor e-mailt küld a trigrand.hu weboldalon keresztül. A látogató addig nem is tud e-mailt küldeni, amíg hozzá nem járul, hogy adatait kezelhesse az üzemeltető.
 • Kezelt adatok köre:név, email cím
 • Adatkezelés célja: A látogatók észrevételeinek gyűjtése és reagálás, hogy az üzemeltető minél jobb honlappal tudjon megjelenni a felhasználók előtt. Szolgáltatás értékesítésére valamint a szolgáltatás minőségének javítására az 5.1-es pontban részletezett ajánlatkérő űrlap biztosít lehetőséget.
 • Adatok kezelésének ideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

 

6. Adatbiztonság

 • weboldal az Integrity Kft. szerverén található.
 • Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Az adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

7. Jogorvoslat

Érintett kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, illetve ha szükségét érzi, akkor kérheti az adatok módosítását vagy törlését bármelyik elérhetőségen keresztül.

Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltető köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 15 nap.

A valóságtól eltérő személyes adatokat az adatkezelő köteles javítani.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha bármelyik adat jogellenes, téves, hiányos vagy az adatkezelési szabályzatban feltüntetett tárolási ideje lejárt (15 nap), akkor az üzemeltető az adatokat törli.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

http://www.naih.hu/kapcsolat.html

 

Készült: Budapest, 2018. május 23.